Instrukcja dla Autorów
Obszar zainteresowań
   Polish Annals of Medicine (Pol. Ann. Med.) jest interdyscyplinarnym pismem medycznym, o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły oryginalne (kliniczne i doświadczalne), kazuistyczne, przeglądowe i poglądowe, spełniające standardy międzynarodowe. Ponadto w Pol. Ann. Med. mogą być zamieszczane prace doktorskie i habilitacyjne, komentarze i recenzje naukowe, raporty z kongresów, zjazdów i sympozjów naukowych, a także artykuły sponsorowane, przygotowane zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom naukowym oraz materiały reklamowe.

Informacje ogólne
   Objętość nadsyłanych manuskryptów nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanych tekstu (18 000 znaków).
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek. Wszelkie zasadnicze zmiany tekstu będą uzgadniane z Autorem/-ami. Po recenzji i akceptacji do druku, Autor zobowiązany jest przesłać poprawioną wersję artykułu, przygotowaną w dowolnym edytorze tekstu, współpracującym ze środowiskiem Windows.
Do każdego manuskryptu powinno zostać załączone pismo przewodnie kierownika jednostki, zezwalające na jego publikację oraz wykaz autorów ze wskazaniem ich roli w przygotowaniu danego artykułu(tzw kontrybucja). Do artykułu powinien zostać również załączony formularz zawierający oświadczenie w zakresie posiadanych praw autorskich i ich scedowaniu na osobę Wydawcy. Zobowiązanie do niepublikowania artykułu bez zgody Wydawcy Pol. Ann. Med., możliwości zaistnienia konfliktu interesów lub jej braku oraz o poszanowaniu praw pacjenta i zasad etyki lekarskiej w badaniach medycznych, stanowiących podstawę przedmiotowego artykułu.

Zapora ghostwriting
   Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych współautorów w powstanie publikacji (wraz z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, i wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednichpodmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).
Redakcja zobowiązuje również autorów do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Przygotowanie manuskryptu
Praca powinna być przygotowana zgodnie z zasadami pisowni angloamerykańskiej. Jednostki miar należy podawać zgodnie z układem SI. Należy zachować następujący układ pracy: pełne imię i nazwisko Autora/-ów, TYTUŁ ARTYKUŁU, nazwa jednostki, z której pochodzi praca.
Streszczenie (min. 200 słów, max. 250 słów) powinno odzwierciedlać strukturę artykułu i podsumowywać jego poszczególne części.
Słowa kluczowe (max 10 słów).
Artykuł powinien zawierać następujące elementy: WSTĘP, CELE PRACY, MATERIAŁY I METODY, WYNIKI I ICH OMÓWIENIE, DYSKUSJA, WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO. Ze względu na specyfikę prac kazuistycznych dopuszcza się zastąpienie rozdziału MATERIAŁY I METODY przez STUDIUM PRZYPADKU. Dopuszcza się także następujący układ elementów pozostałych artykułów poglądowych:
WSTĘP, CELE PRACY, OMÓWIENIE, WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO.
U dołu pierwszej strony należy umieścić następujące informacje: tytuł naukowy / stopień naukowy,
imię i nazwisko autora/-ów, dokładny adres korespondencyjny, telefon, fax i adres e-mail.

Wskazówki edytorskie
W przypadku stosowania skrótu po raz pierwszy, należy podać go w nawiasie zwykłym po pełnej nazwie. Ryciny należy załączyć w osobnych plikach graficznych. Ich opisy powinny zawierać skrót „Ryc.”, kolejny numer podany cyfrą arabską, opis i ewentualne objaśnienia. Tabelę należy oznaczyć skrótem „Tab.”, podać jej kolejny numer cyfrą arabską i następnie tytuł. Wszelkie objaśnienia należy umieścić pod tabelą.
Wykaz cytowanych publikacji należy zamieścić na końcu rozdziału, w kolejności cytowań i oznaczyć kolejno cyframi arabskimi. Wszelkie odniesienia w tekście do literatury należy oznaczyć w następujący sposób [2, 3, 6, 10–14]. Zapis bibliograficzny cytowanych publikacji powinien zawierać nazwiska wszystkich autorów (!). Tytuły publikacji w języku innym niż angielski należy podać w brzmieniu oryginału i tłumaczeniu angielskim (patrz przykład poniżej). Obowiązują następujące schematy:

– drukowane artykuły (artykuły niepublikowane powinny zostać opatrzone określeniem [Forthcoming]
umieszczonym po numerze woluminu)
Nowak J., Wiśniewski D.: Brain strokes. Pol. Ann. Med., 2008; 7(3): 23–27.
Juozaityte E., Juodžbaliene E. B., Boguševičius A.: Kruties vezys [Breast cancer]. Vaistu žinios, Vilnius 2004.
Kowalski I. M., Protasiewicz-Fałdowska H., Jóźwiak-Grabysa D., Kiebzak W., Zarzycki D., Lewandowski R., Szarek J.: Environmental factors predisposing to pain syndromes among adolescent girls with diagnosed idiopathic scoliosis. J. Elementol.,2010; 15(2) [Forthcoming].

– książki drukowane (z nazwiskiem autora lub redaktora)
Świderska M.: Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Toruń 2007: 19, 37.
Albrecht G. L., Seelmann K. D., Bury M. (eds.): Handbook of Disability Studies. Sage Publications, Thousand Oaks, 2001.

– cyfrowe źródła artykułów:
Edgar M.: Brace Wear Compliance [Internet]. [Scoliosis Research Society], 2003 [accessed: 1 May 2010]. Available at:
http://www.srs.org/professionals/bracing_manuals/section3.pdf.

– cyfrowe bazy danych
Lithuanian Cancer Registry [online database]. Cancer Registration Department of Institute of Oncology, Vilnius University, [last update: 18 January 2008]. Available at: http://www.vuoi.lt/.
 
Kolegium Redakcyjne